All Stories

All Stories

History

Style3[OneRight]

Karen Revolution

Karen Significant Days

ကရင္ရိုးရာလက္ေဝွ႔ ဆိုသည္မွာ……

………………………………………………
ကရင္ရိုးရာလက္ေဝွ႔ ဟူေသာေဝ့ဟာရကို စတင္ၾကားနာရသူမ်ားမွာ မွင္တက္ကုန္ၾကသည္။ အခ်ိဳ႕က လက္မခံ ျငင္းဆန္ၾကသည္။ အခ်ိဳ႕က ထြင္လံုးတစ္ခုအျဖစ္မွတ္ယူပ်က္ရယ္ျပဳၾကသည္။ ထူးဆန္း ေသာကိစၥရပ္ေတာ့ မဟုတ္ေပ။ လူဟူသည္မွာ မိမိမွန္သည္ထင္ရ ေသာကိစၥရပ္မ်ား၏အပမွအရာမ်ားကိုရုတ္ခ်ည္းလက္ခံရန္ခဲယဥ္း တတ္သည့္သဘာဝရွိသည္။ ထို႔အျပင္ ကရင္ရိုးရာလက္ေဝွ႔ မရွိဟု ထင္ျမင္ထားေသာမူလ Mindset အခံေၾကာင့္လက္မခံႏိုင္ပဲျဖစ္ ေနရသည္။

အေကာင္းဆံုးေသာ ေျဖရွင္းနည္းမွာ ကရင္ရိုးရာလက္ ေဝွ႔၏ဂုဏ္အဂၤါအစိတ္အပိုင္းမ်ားကို မီးေမာင္းထိုး ခ်ျပရန္သာျဖစ္သည္။ ဤသို႔ဤႏွယ္အခ်က္အလက္ အက်ိဳးအေၾကာင္းသက္ေသ သာဓကမျပပဲ ကရင္ရိုးရာ လက္ေဝွ႔ ဟုေၾကြးေၾကာ္ျခင္းသည္အဓိ ပၸါယ္မဲ့ေပမည္။ ခ်ျပရွင္းလင္းပါလ်က္မွလက္မခံလ်ွင္လည္း သူ႔သ ေဘာသူေဆာင္ျခင္းသာျဖစ္၍မူလ ကရင္ရိုးရာလက္ေဝွ႔၏ဂုဏ္သိ ကၡာကိုထိခိုက္ရန္အေၾကာင္းမရွိပါ။ ကရင္ ရိုးရာလက္ေဝွ႔အေၾကာင္း ကိုရွင္းျပပါမည္။

၁။ ကရင္ဘာသာစကားျဖင့္ လက္ေဝွ႔ဟူေသာေဝါဟာ႐ရွိသည္ ကမၻာဦးမွစ၍လူသားမ်ိဳးႏြယ္စုတို႔တြင္ ကိုယ္ပိုင္ အေလ့အထ မ်ားအတြက္ကိုယ္ပိုင္ေဝါဟာရမ်ား ကိုယ္စီရွိၾကေလသည္။ ကရင္ ဘာသာစကားတြင္လည္း ထိုးႀကိတ္ကန္ေက်ာက္သည့္လက္ေဝွ႔ ႏွင့္လံုးေထြးဖြတ္လွဲသည့္နပန္း ပညာမ်ားအတြက္သီးျခားအေခၚအ ေဝၚေဝါဟာရမ်ားရွိေနပါသည္။ ထိုင္းလက္ေဝွ႔ကိုေမြထိုင္းဟုေခၚ သကဲ့သို႔ ကရင္ရိုးရာလက္ေဝွ႔ကိုလည္း ကရင္ဘာသာျဖင့္အေခၚ အေဝၚရွိေနပါသည္။

လူသားမ်ားဖြံ႔ၿဖိဳးလာမႈ သေဘာတရားအရ မူလမိမိမ်ိဳးႏြယ္အ တြင္းရွိၿပီးသားအရာမ်ားအတြက္ အေခၚအေဝၚ အမည္နာမရွိေသာ္ ညားလဲ အျခားလူမ်ိဳးထံမွ ရရွိသိျမင္ရသည့္အရာမ်ားကိုမူ ဘာသာ စကားေမြးစား သံုးစြဲၾကရသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ လွည္းကိုျမန္မာလို လွည္းဟုသာေခၚေဝၚေသာ္လည္း စက္တပ္ယဥ္ကားကိုမူ Car ဟုသာေမြးစားေခၚေဝၚရေပသည္။ အေၾကာင္းမွာ ကားသည္ျမန္မာ့ ငယ္ေမြးၿခံေပါက္မဟုတ္၍ျဖစ္သည္။ ကရင္လူမ်ိဳးတြင္ ကရင္ဘာသာျဖင့္လက္ေဝွ႔ ကိုအေခၚအေဝၚ ေဝါဟာ႐ရွိျခင္းက ကရင္ရိုးရာလက္ေဝွ႔ရွိျခင္း ၏သာဓကတစ္ခု ျဖစ္ေပသည္။

၂။ ကရင္ရိုးရာလက္ေဝွ႔သည္ ပြဲေက်ာင္းပညာ၏ မ်ိဳးဆက္မဟုတ္ပါ ျမန္မာရိုးရာလက္ေဝွ႔သည္ ပြဲေက်ာင္း ဘုန္းႀကီးမ်ားထံမွျပန္႔ပြားခဲ့ သျဖင့္ ျမန္မာျပည္အရပ္ေဒသအသီးသီးရွိ တိုက္ခိုက္ေရးပညာမ်ား ကိုပြဲေက်ာင္း အဆက္အႏြယ္မ်ား အျဖစ္သာသိမ္းက်ံဳးမွတ္ယူတတ္ ၾကျပန္သည္။ အမွန္တြင္ပြဲေက်ာင္းမ်ား ေခတ္ေကာင္းစဥ္ က အေနာ္ရထာမင္း ၏ အာဏာစက္သည္ပြဲေက်ာင္း အေပၚမေက်ာ္လႊားႏိုင္ခဲ့ ထို႔အတူ သုဝဏၰဘူမိသို႔လဲ မေရာက္ရွိေသးပါ။

ပြဲေက်ာင္းလက္ေဝွ႔သည္ ျမန္မာေဒသ ပုဂံမွသည္ မြန္ေဒသ သုဝဏၰဘူမိကိုေက်ာ္လႊား၍ ကရင္တို႔ ထံပ်ံ႕ႏွံ႔ရန္ ယုတၱိေဗဒအေၾကာင္း တစ္စံုတစ္ရာမရွိပါ။ ကရင္ရိုးရာလက္ေဝွ႔ကိုကရင္တို႔ဖာသာ ေလ့က်င့္ကစားေန သည္မွာ ပြဲေက်ာင္းႏွင့္အၿပိဳင္ မက ပို၍ပင္ေစာပါေသးသည္။ ပုဂံ ေခတ္နံရံေဆးေရးပန္းခ်ီတြင္ နပန္းသတ္ဟန္ရုပ္ပံုႏွင့္ လက္ပန္း ေပါက္ဟန္ရုပ္ပံုသက္ေသမ်ားသာေတြ႔ရွိရသည္ျဖစ္၍လက္ေဝွ႔က နဦးလက္ပန္းပညာအဆင့္သာ ရွိေသးေၾကာင္းလဲသံုးသပ္ရပါသည္။ ကရင္ရိုးရာလက္ေဝွ႔မွာမူ သားေရက်က္တူရိယာမ်ားမေပၚမီက ပင္ ေျမျပင္တြင္ဝါး လံုးအတိုအရွည္ေဆာင့္ဆိုင္းသံေပးကာထိုး သတ္ေနၿပီျဖစ္သည္။

၃။ သမိုင္းမတင္မီေခတ္ကတည္းက ကရင္ရိုးရာလက္ေဝွ႔ ရွိခဲ့သည္ လူ႔သမိုင္းတြင္ဦးဆံုးေသာ ကိုးကြယ္မႈမွာ မိရိုးဖလာနတ္ကိုး ကြယ္မႈျဖစ္သည္။ ထို႔ေနာက္တြင္မွ ဘာသာတရားႀကီးေလးခုအစဥ္ လိုက္ထြန္းကား လာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသားတို႔မိရိုးဖလာ ကိုးကြယ္မႈမွဗုဒၶဘာသာ ေျပာင္းလဲလာခဲ့ပံုမွာလဲဦးစြာ သုဝဏၰဘူမိ သထံုျပည္သားမြန္တို႔မွာဦးဆံုးျဖစ္သည္။ ထိုအခ်ိန္ႏွင့္ေခတ္ၿပိဳင္ ဇြဲယ်၊ ပိုင္တေရာင္ဒံု အစရွိသည့္ ကရင္မင္းႏိုင္ငံမ်ားတြင္လဲ ဗုဒၶသာသနာထြန္းကားေနၿပီးျဖစ္သည္။ ထို႔ေနာက္မွပုဂံတြင္ရွင္အရဟံ ေက်းဇူးျဖင့္ ဗုဒၶဘာသာ ကူးေျပာင္းသြားခဲ့သည္။

ထိုသို႔ဗုဒၶဘာသာျမန္မာျပည္တြင္း မထြန္းကားမည္ သမိုင္းမတင္ မီေခတ္မ်ားတြင္ ကရင္လူမ်ိဳးတို႔သည္ ဖီဗုေယာ္ (Pee Bee Yaw) ( စပါးေစာင့္နတ္ ) ပူေစာ္ခ်ိန္တိုင္း ကရင္ရိုးရာလက္ေဝွ႔ ကိုထိုးသတ္ၾကပါသည္။ သီး ျခားျဖစ္ေသာ ဓေလ့ ထံုးစံ မ်ားလည္း ပါဝင္ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ထိုးသတ္မည့္တြဲဆိုင္းတြဲသည့္ စနစ္ ျဖစ္သည္။ ကရင္ ရိုးရာ လက္ေဝွ႔ ထိုးသတ္မည့္ေမာင္မ်ားသည္ ဖီဗုေယာ္ (Pee Bee Yaw) နတ္ပူေဇာ္ရာတလင္းျပင္ အနီးအနားရွိလက္လွမ္းမီရာ အရာဝတၳဳ ပစၥည္းတစ္ခုခုကိုေကာက္ယူကို ေဆာင္ထား ရသည္။

ဒိုင္လုပ္သူ ကပစၥည္းအမ်ိဳးအမည္ေခၚဆို၍ တြဲဆိုင္တြဲ ထိုးသတ္ေစသည္။
သင္သည္ေကာက္ရိုး တစ္ဆုပ္လက္ထဲတြင္ ဆုပ္ကိုင္ထားမိပါက ေကာက္ရိုး အတြဲထိုးသတ္ ရန္ေခၚယူလ်ွင္ အျခားေသာေကာက္ ရိုးကိုဆုပ္ကိုင္ထားသူတစ္ဦးက သင္ႏွင့္ယွဥ္ၿပိဳင္ထိုးသတ္ရန္ တလင္း ျပင္သို႔ဝင္ေရာက္လာမည္ျဖစ္သည္။ အသက္အရြယ္၊ ကိုယ္ခႏၶာအရြယ္အစား၊ လက္ရည္အနိမ့္အျမင့္ကိုၾကည့္၍ တြဲ ဆိုင္းဆင္ေပးျခင္းမဟုတ္၍ ကံတရားအေပၚ သတၱိရွိရွိရင္ဆိုင္ ျခင္းက ကရင္ရိုးရာလက္ေဝွ႔ ၏အႏွစ္ သာရျဖစ္သည္။

၄။ လက္ေဝွ႔ေရးျပပံုခ်င္းမတူညီပါ ကရင္ရိုးရာလက္ေဝွ႔ေရးျပရာတြင္ ျမန္မာလက္ေဝွ႔ႏွင့္ဆင္တူ သေယာင္ထင္ ရေသာ္လည္း မတူညီပါ။ သမန္းက်ား၊ ဝမ္ခ်ိဳင္းတို႔ သည္ဒံုးကဟန္ပါေသာလက္ေဝွ႔ေရးမ်ားျပသ၍ ေဖၚထုတ္ ခဲ့ဖူးပါသည္။ ကရင္ရိုးရာလက္ေဝွ႔ႏွင့္ဒံုးအကသည္ နက္နက္နဲနဲဆက္ သြယ္လ်က္ရွိသည္။ ကရင္ရိုးရာလက္ေဝွ႔ သတ္ကြက္မ်ားကိုဒံုး အကထဲတြင္ဟန္အျဖစ္ထည့္သြင္းကခုန္ျခင္းျဖစ္သည္။

အထူးသ ျဖင့္ အမ်ိဳးသားအကတြင္ ရပ္လ်က္သတ္ပုတ္နည္းမ်ားပါဝင္ၿပီး အမ်ိဳးသမီးကကြက္တြင္ ထိုင္လ်က္ သတ္ပုတ္နည္းမ်ား ပါဝင္သည္။ ထို႔အျပင္ ကရင္ရိုးရာလက္ေဝွ႔ေရး သီးျခားျပသေသာ ဆအိုင္ေလာင္ ဟူသည့္ပြဲေတာ္လဲရွိသည္။ အပူးအခ်ဳပ္ တိုက္ကြက္မ်ားအတြက္ႀကံ႕ခိုင္ေအာင္ေလ့က်င့္ ေသာနည္းမွာမူ ပ်ားဖြတ္ကစားနည္းအျဖစ္သီးျခားခြဲထြက္သြား ၿပီျဖစ္သည္။

၅။ ဆင္တူယိုးမွားရွိျခင္းေၾကာင့္ေရာေထြးထင္ျမင္ခံခဲ့ရသည္ ကမၻာ့တိုက္ခိုက္ေရးပညာမ်ားတြင္ သိုင္းကြက္ပံုစံ မပါဝင္ေသာ အတိုက္ဦးစားေပးပညာရပ္မ်ားသည္ တမ်ိဳးႏွင့္တမ်ိဳးဆင္တူသ ေယာင္ထင္ရေလ့ရွိသည္။

ဥပမာအားျဖင့္ ျမန္မာလက္ေဝွ႔ ထိုင္း လက္ေဝွ႔ ကေမၺာဒီးယားလက္ေဝွ႔တို႔သည္ လက္ေဝွ႔ေရးျပဟန္ကို မၾကည့္ရလ်ွင္ ယွဥ္ၿပိဳင္တိုက္ခိုက္ၾကပံုမ်ားမွာ ဆင္တူယိုးမွားျဖစ္ေန တတ္ပါသည္။ ထိုအထဲတြင္ မီဒီယာအားအနည္းဆံုး ကရင္ရိုးရာလက္ေဝွ႔မွာ အျခားေသာပညာၿပိဳင္ပြဲတို႔ၾကားတြင္ အမည္ေမွးမွိန္ ေနရျခင္းျဖစ္သည္။

ကရင္ ရုိးရာ လက္ေ၀ွ႔ ကြ်မ္းက်င္သူ ႏွင့္ ကရင္ ရုိးရာ လက္ေ၀ွ႔ အေၾကာင္း နားလည္ေသာ ကရင္ ပညာရွိ သုေတသီ တုိ႔ ရဲ့ ေျဖရွင္းခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။

Karen Traditional Boxing
ကရင္ ရုိးရာ လက္ေ၀ွ႔

Photo: They are all Karen Lethwei Fighter (Boxing)

https://www.facebook.com/karentraditionalboxing/

ဒုဢ္ဒါ ပယီၯ အတဿ္ဂိာ္စုဂိာ္ခီဢ္ ကူဢ္မၯလီၯဖး ဒီး ဆဿ ကတီဿ္ဘဢ္လံလဿ ကညီဖိ ကအိဢ္ဃူအိဢ္ဖိး


စီၯစတံလ္ (ဖါပူဢ္)
အကူာ္ (၁)

စးထီဢ္လဿ ၁၉၄၉ အတဿ္ဂဲၯလိာ္ဒီး ကီဿ္ခိဢ္ စီၯဘးအူကႜံ အတဿ္ကတိၯလြံဿ္ထံဢ္…

၁. ကတိၯတဿ္ ပာ္လီၯစုက၀ဲၯအဂ့ဿ္တဂ့ၯ
၂. ပစုက၀ဲၯကဘဢ္အိဢ္လဿ ပစုပူၯ
၃. ကညီကီဿ္ ကဘဢ္တဿ္သ့ဢ္ညါ ပာ္ပနီဢ္အီၯ
၄. ကညီကဘဢ္စံဢ္ညီဢ္တီနံ အဘူဢ္အတီဿ္ဒဢ္၀ဲ


လဿအထိဢ္ဟူးထိဢ္ဂဲၯ ဒီးထဿဖွိဢ္၀ာ္ဖွိဢ္က့ၯကညီဖိ လဿအအဲဢ္အပွၯကလုာ္ဒီး အအဲဢ္အထံအကီဿ္သ့ဢ္တဖဢ္ အဂီဿ္ကိးဂၯဒဲးန႔ဢ္လီၯ. လဿတဿ္န႔ဢ္အဃိ ဒ္တဿ္သး၀ံဢ္ဖိတယုဿ္လဿ အမ့ဿ္ (ကြဿ္ထံဃိဢ္လိာ္ သူမြဲ) စံး၀ဲအသိး ကညီနီဢ္တယဿ္တအိဢ္ခံဘ့ဢ္ ဒီး ကညီကီဿ္စဲဢ္တအိဢ္ခံဘ့ဢ္ဘဢ္. တဿ္ထံဢ္လဿ အကမဢ္တဖဢ္ ပၾကဿး ဘွီက့ၯအီၯ အသိး နာ္ယဲလဿ ဆဿကတီဿ္တုၯ၀ဲလံလဿ ကညီဖိခဲလဿာ္ ကပာ္ဖွိဢ္ထီဢ္ကဒီး အသးတဘ်ီလဿ ပကမၯလဿပွဲၯ က့ၯ ကညီဖိအတဿ္ဂဲၯလိာ္ လဿ ကီဿ္ခိဢ္ စီၯဘးအူကႜံ အတဿ္ကတိၯလြံဿ္ထံဢ္ အံၯန႔ဢ္လီၯ.


အဲဢ္ဒိးကြဲမုာ္ယဲဒဢ္ ကညီဖိလဿ ကီဿ္ခ်ဿ‚ ကီဿ္ဆဿဒီး ကီဿ္ပူၯဃုာ္ဒီး လဿ တဿ္လီဿ္တပူၯဂ့ၯ တပူၯဂ့ၯ ကဟ့ဢ္ထီဢ္ အတဿ္ ထံဢ္ ဒီး ဟ့ဢ္ကူဢ္ဟ့ဢ္ဖး ဘဢ္ဃးလဿ ကညီဖိအတဿ္ဂဲၯလိာ္အတဿ္လဲၯက်ဲ ဒ္တဿ္ပာ္ပနီဢ္၀ဲ အခီဢ္ထံး ဃုာ္ဒီး ကီဿ္ခိဢ္ စီၯဘးအူကႜံ အတဿ္ကတိၯလြံဿ္ထံဢ္ မ့ဿ္တဿ္မၯပိာ္ထြဲအီၯ ဒ္တဿ္အိဢ္ကြဲးအသးအသိး စ့ဿ္ကီးဧါ. 

တဿ္လီၯဖးလဿ ဒုဢ္ဒါ ပယီၯ မၯလီၯဖး

ကညီဖိအတဿ္လီၯဖးအိဢ္၀ဲဒဢ္တဘ်ဳးတီၯ ဘဢ္ဆဢ္ ပတယဿၯထီဢ္အီၯလဿၯ ဘဢ္ ပကစးထီဢ္ ယဿၯထီဢ္အီၯ ဖဲ ၁၉၉၅ မ့ဿ္တဿ္လီၯဖးအဒိဢ္ကတဿဿ္လဿ ကညီဖိကိးဂၯဒဲးအဂီဿ္ ခီဖိ် ပယီၯအ တဿ္ဂိာ္စုဂိာ္ခီဢ္ အဃိ နာ္လဿ ကညီဖိ ကိးဂၯဒဲး ကသ့ဢ္ညါဒီး နဿ္ပဿဿ္ထြဲ တဿ္ဂ့ဿ္သ့ဢ္တဖဢ္အံၯန႔ဢ္လီၯ. 


တဿ္လီၯဖး (၁) ခ့ဢ္အဲဢ္ယူဢ္ ဆူ ဒံဢ္ခ့ဢ္ဘံဢ္အ့ဢ္ ၁၉၉၄ - ၁၉၉၅


အ၀ဲအံၯမ့ဿ္၀ဲ ဒုဢ္ဒါ ပယီၯ အတဿ္ကူဢ္အဿ ဂိာ္စုဂိာ္ခီဢ္ဒီး ကူဢ္လီၯဖး ကညီဖိ အခီဢ္ထံး တဘ်ီလဿ တဿ္လီၯဖး အဒိဢ္ကတဿဿ္ဒီး ကမ်ဿဿ္‚ ခိဢ္နဿ္‚ သိဢ္ဒူ‚ ကညီပွၯဒူပွၯဃိၯ အါအါ ဂီဿ္ဂီဿ္ ဒီး သြံဢ္ထံသးသမူ အါဖ်ဿဢ္ ဘဢ္စူာ္ ကြံာ္ အသး လံန႔ဢ္လီၯ. 


တဿ္လီၯဖး (၂) ခ့ဢ္အဲဢ္ယူဢ္ သုးက့ ၇ ဆူ ခ့ဢ္အဲဢ္ယူဢ္ ခ့ဢ္အဲန္အဲလ္အ့ဢ္ တဿ္မုာ္တဿ္ခုဢ္ကီဢ္ကး ကရဿ ၂၀၀၇

အ၀ဲအံၯ မ့ဿ္၀ဲ တဿ္လီၯဖး ခံဘ်ီတဘ်ီ လဿ ဒုဢ္ဒါပယီၯ ဟဲစံးဟဲကတိၯ တဿ္မုာ္တဿ္ခုဢ္လဿ ခ့ဢ္အဲဢ္ယူဢ္ သုးက့ ၇ ဟီဢ္က၀ီၯပူၯဒီး ကညီဖီဢ္စုက၀ဲၯ သုးက့ ၇ နီၯဖးလီၯအသးဆူ ခ့ဢ္အဲဢ္ယူဢ္ ခ့ဢ္အဲန္အဲလ္အ့ဢ္ တဿ္မုာ္တဿ္ခုဢ္ ကီဿ္ကးကရဿ လဿအဘဢ္တဿ္တီခိဢ္ရိဿ္မဲအီၯလဿ သုးခိဢ္က်ဿဿ္ဖိ စီၯထ့မီဢ္ န႔ဢ္လီၯ.


တဿ္လီၯဖး (၃) KNU/KNLA-PC ဆူ KNU/KNLA-PC 25 Sep 2014

အ၀ဲအံၯ မ့ဿ္၀ဲ တဿ္လီၯဖး သဿဘ်ီတဘ်ီလဿ ဒုဢ္ဒါ တဿ္ဂိာ္စုဂိာ္ခီဢ္ဒီး ကူဢ္အဿ မၯလီၯဖး ခ့ဢ္အဲဢ္ယူဢ္ ခ့ဢ္အဲန္အဲလ္အ့ဢ္ တဿ္မုာ္တဿ္ခုဢ္ ကီဢ္ကးကရဿ ဆူ ခ့ဢ္အဲဢ္ယူဢ္ ခ့ဢ္အဲန္အဲလ္အ့ဢ္ တဿ္မုာ္တဿ္ခုဢ္ ကီဢ္ကး ကရဿ လဿ အမ့ဿ္၀ဲ တဿ္မၯလီၯဖး သုးခိဢ္ဒိဢ္ဖိ စီၯဘီဢ္သိဢ္ (တုိက္ဂါး) န႔ဢ္လီၯ.


တဿ္လီၯဖး (၄) ဒံဢ္ခ့ဢ္ဘံဢ္အ့ဢ္ ဆူ သုးခိးကီဿ္ဆဿ ၂၀၁၀

အ၀ဲအံၯ တဿ္လီၯဖး လြံဿ္ဘ်ီတဘ်ီ လဿ ဒုဢ္ဒါ မၯလီၯျပံလီၯျပါဒီး ဒံဢ္ခ့ဢ္ဘံဢ္အ့ဢ္ သုးရ့ဢ္ခဲလဿာ္ တူဿ္လိာ္ဒီး သုရ့ဢ္ အိဢ္တ့ဿ္က့ၯထဲ တဘ့ဢ္လဿ ဘဢ္တဿ္တီခိဢ္ရိဿ္မဲအီၯလဿ သုခိဢ္က်ဿဿ္ဖိ စီၯလဿပွဲၯ ၀ံၯ ၈ လါအလီဿ္ခံ သုးခိဢ္ဒိဢ္ဖိ စီၯဘံဢ္ လဿ အတူဿ္လိာ္၀ဲ သုးခိးကီဿ္ဆဿ ဆဿထဿဢ္ကဒါက့ၯ ဆူ ဒံဢ္ခ့ဢ္ဘံဢ္အ့ဢ္အသိးန႔ဢ္လီၯ.


တဿ္လီၯဖး (၅) ဒံဢ္ခ့ဢ္ဘံဢ္အ့ဢ္ ဆူ ဒံဢ္ခ့ဢ္ဘံဢ္အ့ဢ္ လါယူၯလံ ၂၁ သီ‚ ၂၀၁၅
အ၀ဲအံၯ မ့ဿ္၀ဲဖဲ မုဿ္မဆါတနံၯအံၯဒီး ၂၀၁၅ နံဢ္အတီဿ္ပူၯလဿ စွၯလါ အပူၯ ဒုဢ္ဒါ တဿ္ဂိာ္စုဂိာ္ခီဢ္ဒီး တဿ္မၯလီၯဖးပွၯ ယဲဿ္ဘ်ီတဘ်ီ လဿအမ့ဿ္၀ဲ သုးခိဢ္ဒိဢ္ဖိ စီၯကႜီဢ္သဲး ဒီး သုးခိဢ္္ဖိ စီၯဆါအီဢ္ န႔ဢ္လီၯ.

လဿတဿ္ကူဢ္လီၯဖး အက်ိၯအက်ဲ အ၀ဲအံၯ ပကကိးအီၯလဿ Rule and Divide ဒ္တဿ္မၯလီၯဖး ပကညီ ဖီဢ္စုက၀ဲၯ သုးမုဿ္သံဢ္ဘိ အသိးန႔ဢ္ မ့ဿ္ တဿ္မၯလီၯဖးစ့ဿ္ကီး ကမ်ဿဿ္တဖဢ္ အဒိ အိဢ္ဖ်ါ၀ဲဒ္လဿ လာ္အသိးလီၯ.

အဒိ…


(၁) ကမ်ဿဿ္လဿ အနာ္၀ဲ သုးခိဢ္က်ဿဢ္ဖိ စီၯလဿပွဲၯဒီး ပိာ္ သုးခိဢ္က်ဿဢ္ဖိ စီၯလဿပွဲၯ အခံလီၯ.
(၂) ကမ်ဿဿ္လဿ အနာ္၀ဲ သုးခိဢ္က်ဿဢ္ဖိ ဖုထ့မီဢ္္ ဒီး ပိာ္ သုးခိဢ္က်ဿဢ္ဖိ ဖုထ့မီဢ္ အခံလီၯ.
(၃) ကမ်ဿဿ္လဿ အနာ္၀ဲ သုးခိဢ္ဖိ ဘီဢ္သိဢ္ ဒီး ပိာ္ သုးခိဢ္ဖိ ဘီဢ္သိဢ္ အခံလီၯ.
(၄) ကမ်ဿဿ္လဿ အနာ္၀ဲ သုးခိဢ္ဒိဢ္္ဖိ ကႜီၯသဲဢ္ဒီး သုးခိဢ္ဖိ ဆါအီဢ္ ဒီး ပိာ္ သုးခိဢ္ဒိဢ္္ဖိ ကႜီၯသဲဢ္ဒီး သုးခိဢ္ဖိ ဆါအီဢ္ အခံလီၯ.
(၂) ကမ်ဿဿ္လဿ အနာ္၀ဲ သုးခိဢ္ဒိဢ္ဖိ မီၯခႜံဢ္သူဢ္ ဒီး ပိာ္ သုးခိဢ္ဒိဢ္ဖိ မီၯခႜံဢ္သူဢ္ အခံလီၯ. 


ခီဖ်ိ ကမ်ဿဿ္တဖဢ္ ဘဢ္စံဢ္ျပံျပါအသးဒီး ကဘဢ္နာ္ခိဢ္နဿ္ ဖဲလဲဢ္တဂၯဒီး ကဘဢ္ပာ္ဂံဿ္ပာ္ဘါက့ၯ တဿ္ကရဿ ကရိဖဲလဲဢ္တဖုလဲဢ္န႔ဢ္ တသ့ဢ္ညါ၀ဲလဿၯဘဢ္. အဃိ ခိဢ္နဿ္တဖဢ္ လီၯဖးဒီး ကညီဖီဢ္စုက၀ဲၯတဖဢ္ လီၯဖး န႔ဢ္ ပကမ်ဿဿ္စ့ဿ္ကီး လီၯဖး၀ဲဒဢ္န႔ဢ္လီၯ.

တဿ္ကတိၯတဿ္မုာ္တဿ္ခုဢ္ဒီး တဿ္ကပတုာ္တဿ္ဒုးတဿ္ယာ္လဿ ကီဿ္ပယီၯဒီဘ့ဢ္အပူၯ မ့ဿ္တဿ္လဿ ပထီဒါအီၯ အလီဿ္တအိဢ္ဘဢ္. တဿ္ဘဢ္ဘ်ဳးဘဢ္ဖွိဢ္မ့ဿ္အိဢ္လဿ ပပွၯကလုာ္ဒီး ထံဖိကီဿ္ဖိ အဂီဿ္ န႔ဢ္ ပဂ့ဿ္လိာ္အီၯအ လီဿ္တအိဢ္ဘဢ္. ခိဢ္နဿ္လဿ အပဢ္ဃုာ္ လဿ အလဲၯကတိၯတဿ္မုုာ္တဿ္ခုဢ္ ကဆီဢ္ စုမုဿ္တဖဢ္ န႔ဢ္ ဒ္ ကညီဒီကလုာ္စဿဖွိဢ္ကရဿ အိဢ္ဒီးအတဿ္သိဢ္တဿ္သီ တဿ္ဘ်ဿဒဢ္၀ဲ တခ်ဳးလဿ ကဖံးကမၯတဿ္တမံၯမံၯ တဿ္ထံဢ္လိာ္အိဢ္သကိး အသု၀ဲသ့ဢ္ ကမံးတံာ္ တဖဢ္ တဿ္အိဢ္ဖွိဢ္ တဿ္ဆဿတဲာ္တခါခါလဿ လဿတဿ္လဲၯ တဘ်ီအံၯ ခိဢ္နဿ္မတၯ ကဘဢ္လဲၯဒီး ပွၯအါဂၯတူဿ္လိာ္အီၯမ့ဿ္သ့မးဒီး လဲၯ၀ဲသ့န႔ဢ္လီၯ.

လဿတဿ္ထံဢ္လိာ္အိဢ္သကိးလိာ္သးဒီး ပယီၯတဖဢ္ တဘ်ီ၀ံၯတဘ်ီ အလီဿ္ခံန႔ဢ္ ၾကဿးလဿ တဿ္ဟဲက့ၯ ပာ္ဖ်ါထီဢ္ဒီး ဒုးသ့ဢ္ညါက့ၯ ကမံးတံာ္ဒီး ကမ်ဿဿ္ လဿအ၀ဲသ့ဢ္တဿ္ထံဢ္လိာ္အိဢ္သကိး အပူၯ အဘ်ဳး အဖွိဢ္အိဢ္ထဲလဲဢ္ ဒီး တဿ္ထံဢ္လိာ္အိဢ္သကိး တဿ္ဂ့ဿ္ခိဢ္တီ မႏုၯတဖဢ္လဲဢ္န႔ဢ္ ၾကဿ ဟဲက့ၯပာ္ဖ်ါထီဢ္ ဆူ ကညီဒီကလုာ္ အတဿ္ကရဿကရိဒီး ဒုးသ့ဢ္ညါက့ၯဆူ ကညီကမ်ဿဿ္အအိဢ္န႔ဢ္လီၯ. 

အိဢ္ခိးကြဿ္ကဒီးဆူ အကူာ္ (၂)…..

ကရင္ေတာ္လွန္ေရး အစပိုင္း တြင္ ကခ်င္တပ္မ်ား ပူးေပါင္းပါ၀င္မွဳ ေရး ဘန္လင္ ေဇာ္တူး

Sports


Top